privacyverklaring

Privacyverklaring

Bedrijfsgegevens

DesignStudio Anna

Mollevite 16

Westervoort

KvKnr.: 70677999

Voor DesignStudio Anna is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  1. Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd.

2. Klantgegevens

Wij slaan klantgegeven op die voor de afwikkeling van de opdracht noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan adresgegevens.

DesignStudio Anna verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust aan DesignStudio Anna zijn verstrekt.

3. De grondslag(en) voor het verwerken van de persoonsgegevens

De gegevens e-mailadres en telefoonnummer zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht die met de opdrachtgever is aangegaan. De gegevens bedrijfsnaam en NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingdienst.

  • 4.        Bewaren van gegevens

DesignStudio Anna bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn: 

  • De gegevens die nodig zijn worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving.
  • Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht worden na twee jaar verwijderd.
  • 5. E-mail

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

  • 6. Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvraging van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

  • 7. Social mediakanalen

DesignStudio Anna maakt gebruik van verschillende social mediakanalen door middel van buttons en linken op haar website. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacy verklaringen van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

  • 8. Verstrekken van gegevens aan derden

Wij zullen je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een opdrachtovereenkomst die je met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is.

  • 9.  De rechten van de klant

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Wanneer je gebruik wilt maken van één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via DesignStudio Anna.

10. Beveiliging van gegevens

DesignStudio Anna neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via DesignStudio Anna.

11. Klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 mei 2018.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.