Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden interieurstylist –opdrachtgever

1. Definities Verstaan wordt onder:

1.1 Advies: het resultaat van de werkzaamheden van de interieurstylist.

1.2 Algemene Voorwaarden: algemene voorwaarden interieurstylist –opdrachtgever, zoals opgesteld door BNS Crisp, Beroepsvereniging Nederlandse Stylisten.

1.3 Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel de interieurstylist.

1.4 Interieurstylist: de (rechts)persoon die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, interieurstyling en interieuradvies.

1.5 Object: het in het kader van het project uit te voeren product van stoffelijke aard.

1.6 Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en interieurstylist tot stand is gekomen. 1.7 Opdrachtgever: de natuurlijke-of rechtspersoon die de opdracht aan de interieurstylist heeft verleend.

1.8 Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt.

1.9 Werk: ontwerpen, schetsen, tekeningen, plastische werken en dergelijke in de zin van de Auteurswet.

 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, onderhandeling over een opdracht en opdracht tussen opdrachtgever en interieurstylist.

2.2 Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. In dat geval treden de opdrachtgever en de interieurstylist in overleg om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen. Deze nieuwe bepalingen zullen zo veel mogelijk overeenkomen met het nietige of vernietigde gedeelte van de algemene voorwaarden.

2.3 Als onduidelijkheid bestaat over een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden dan moet uitleg plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.4 Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.5 De voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.6 Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als dat schriftelijk tussen opdrachtgever en interieurstylist is overeengekomen.

2.7 Ook al verlangt de interieurstylist niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden, dan behoudt de interieurstylist het recht om, in andere gevallen, stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. De aanbieding

3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de interieurstylist zijn vrijblijvend, tenzij een termijn is opgenomen voor aanvaarding. In dat geval vervalt de aanbieding na deze termijn.

3.2 De interieurstylist kan niet aan zijn/haar aanbieding worden gehouden, als die aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.

3.4 De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief kosten, waaronder reis-en verblijf-, verzenden administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

3.5 Als aanvaarding van de aanbieding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, dan is de interieurstylist daaraan niet gebonden. De opdracht komt alleen volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand als de interieurstylist dat aangeeft.

3.6 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht de interieurstylist niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 4. De opdracht

4.1 De opdracht omvat datgene wat opdrachtgever en interieurstylist zijn overeengekomen.

4.2 Voordat de opdracht tot stand komt, overleggen opdrachtgever en interieurstylist voor zover mogelijk en relevant over: ×de inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden; ×het ter beschikking stellen van een programma van eisen en wanneer die verstrekt zullen worden; ×het tijdschema waarbinnen de interieurstylist de werkzaamheden uitvoert; ×een betalingsschema; ×een raming van het honorarium en de bijkomende kosten, de btw niet inbegrepen; ×op welke wijze en hoe vaak informatieoverdracht en overleg tussen opdrachtgever en interieurstylist plaatsvindt; ×hoe omgegaan wordt met onderwerpen die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog niet zijn vast te stellen (hieronder wordt onder andere verstaan meer-/of minderwerk).

 4.3 De opdracht komt tot stand door de schriftelijke bevestiging ervan door de opdrachtgever.

 4.4 Het staat opdrachtgever en interieurstylist vrij het bestaan en de inhoud van de opdracht met andere middelen te bewijzen.

4.5 De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

4.6 De interieurstylist bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

 4.7 Opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het object, worden door of namens de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever kan de interieurstylist aanwijzen als gemachtigde van de opdrachtgever op te optreden. Het inschakelen van deze derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.8 Blijkt het aanstellen van een of meer andere (derden-)adviseurs noodzakelijk voor een goede realisatie van het project, dan gaat de opdrachtgever daartoe pas over na overleg met de interieurstylist.

4.9 Verricht de interieurstylist of door de interieurstylist ingeschakelde derden werkzaamheden op de locatie van de opdrachtgever, dan draagt de opdrachtgever zorg voor de door deze persoon of personen in redelijkheid gewenste faciliteiten. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt eveneens als de werkzaamheden worden verricht op een door de opdrachtgever aangewezen locatie.

4.10 Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is de opdracht aan te passen, dan treden partijen hierover met elkaar in overleg. Partijen nemen elkaars gerechtvaardigde belangen bij dit overleg in acht.

4.11 Er is in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen als: ×er relevante wijzigingen optreden in (overheids)voorschriften of beschikkingen; ×er relevante wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht of het programma van eisen; ×de opdrachtgever wijzigingen of varianten verlangt van werkzaamheden die al zijn goedgekeurd; ×extra werkzaamheden tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken.

4.12 Leidt het overleg als bedoeld in 4.10 tot aanpassing van de opdracht dan handelen partijen vervolgens als omschreven bij de artikelen 4.1 tot en met 4.3.

4.13 Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan de interieurstylist onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt de interieurstylist hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. De interieurstylist is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.

5. Verplichtingen van de interieurstylist

5.1 De interieurstylist neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. De interieurstylist zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, de opdrachtgever onafhankelijk ter zijde staan en zijn/haar diensten naar beste kunnen en wetenschap uitvoeren.

 5.2 De interieurstylist is verplicht om alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen, voor zover de interieurstylist weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

 5.3 De interieurstylist houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden, voor zover noodzakelijk.

 5.4 De interieurstylist houdt bij het uitvoeren van de opdracht rekening met relevante en wettelijke regelingen, alsmede beroeps-en gedragsregels.

5.5 De opdracht wordt uitgevoerd volgens het overeengekomen tijdschema. Deze termijn of termijnen zijn echter geen fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen.

 5.6 De interieurstylist deelt aan de opdrachtgever mee welke persoon of personen bevoegd zijn de interieurstylist te vertegenwoordigen of werkzaamheden uit te voeren omdat dit wenselijk is voor een optimale uitvoering van de opdracht.

6. Verplichtingen van de opdrachtgever

 6.1 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van de interieurstylist vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

6.2 De opdrachtgever is verplicht alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en informatie tijdig aan de interieurstylist ter beschikking te stellen. Hij draagt zorg voor de juistheid van de verstrekte informatie. Wordt hieraan niet of niet tijdig voldaan, dan is de interieurstylist gerechtigd de opdracht op te schorten en/of alle uit de vertraging voortvloeiende kosten in rekening te brengen.

6.3 De opdrachtgever zal alle documenten die de interieurstylist produceert tijdig beoordelen en controleren op juistheid.

6.4 De opdrachtgever is verplicht de interieurstylist te waarschuwen als hij in de adviezen een tekortkoming heeft geconstateerd of zich daarvan bewust moet zijn geweest.

6.5 De opdrachtgever stelt de interieurstylist zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van de adviezen in kennis van een tekortkoming.

6.6 De opdrachtgever verricht de aan de interieurstylist verschuldigde betalingen uiterlijk op de overeengekomen dan wel aangegeven tijdstippen.

6.7 De opdrachtgever vrijwaart de interieurstylist of door de interieurstylist ingeschakelde personen voor aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Mocht de interieurstylist toch door derden worden aangesproken, dan staat de opdrachtgever de interieurstylist zowel in als buiten rechte bij en doet alles wat in dit geval van hem verwacht mag worden. Laat de opdrachtgever dit na, dan is de interieurstylist gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten die de interieurstylist hierdoor maakt zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 6.8 De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door de interieurstylist gegeven advies.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De interieurstylist is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever direct lijdt als: a) er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en b) de opdrachtgever de interieurstylist schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld en c) de interieurstylist de gevolgen van de tekortkoming niet of niet tijdig heeft hersteld.

7.2 Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet-en winstderving, extra kosten voor de realisatie van het werk ter zake waarvan de opdracht werd verstrekt die in de kosten zouden zijn begrepen als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.

7.3 Als de opdrachtgever van mening is dat de interieurstylist tekort is geschoten in de nakoming van zijn/haar verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en geeft de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.

7.4 Is de interieurstylist volgens artikel 7.1 aansprakelijk, dan dient de directe schade die de opdrachtgever heeft geleden te worden vergoed.

7.5 De door de interieurstylist te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot de hoogte van het afgesproken honorarium, exclusief btw. Heeft de interieurstylist een aansprakelijkheidsverzekering waar de schade onder valt, dan is de te vergoeden schade beperkt tot het bedrag van de uitkering van deze verzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

7.6 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, ter zake schriftelijk en met redenen omkleed bij de interieurstylist protesteert.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.